വ്യാപാര സ്ഥാപങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ /പുതിയ ലൈസൻസ് - ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വിശദ വിവരങ്ങൾ

Posted on Wednesday, February 9, 2022
image

വ്യാപാര , വ്യവസായ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസന്‍സ്   -  പുതുക്കുന്നതിനും ,പുതിയ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിനും സന്ദര്‍ശിക്കുക.

                                    https://citizen.lsgkerala.gov.in

 

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തന സഹായി                        clickhere

 

 ഇനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ,പട്ടിക              clickhere