കണ്ണൂർ നഗരസഭാ പ്രദേശത്തുള്ള തെരുവോര കച്ചവടക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ