കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനു വേണ്ടിയുള്ള മാസ്റ്റര്‍ പ്ളാന്‍ പരിഷ്കാരങ്ങളോട് കൂടിയോ അല്ലാതെയോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഉദ്യേശ്യത്തിന്‍റെ വിജ്ഞാപനം