കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍-റവന്യൂ വിഭാഗം-അനധികൃത ബോര്‍ഡുകള്‍, ബാനറുകള്‍ , കൊടിതോരണങ്ങള്‍ മുതലായവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Posted on Tuesday, February 28, 2023

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍-റവന്യൂ വിഭാഗം-അനധികൃത ബോര്‍ഡുകള്‍, ബാനറുകള്‍ , കൊടിതോരണങ്ങള്‍ മുതലായവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു