വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ പേരും വകുപ്പുകളും

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ അപ്പീല്‍ അധികാരികള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് സെക്ഷന്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍