വിലാസം

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍
പി.ബി നമ്പര്‍ 39
പിന്‍ - 670001
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
കേരളം
ഫോണ്‍ : 0497 - 2700141
ഇ മെയില്‍ : kannurmunicipalcorporation@gmail.com