ജി ഐ എസ് അധിഷ്ടിത കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം

Posted on Monday, October 25, 2021

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനെ  ജി ഐ എസ് അധിഷ്ടിത കോര്‍പറേഷന്‍ ആയി ബഹു. എം പി കെ സുധാകരന്‍ അവര്‍കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു .ജി ഐ എസ് അധിഷ്ടിത കോര്‍പറേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം