ലൈഫ് മിഷന്‍ 2020-അർഹതപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ അന്തിമ പട്ടിക

Posted on Thursday, September 1, 2022
Lifemissionlogo

 അർഹതപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ അന്തിമ  പട്ടിക  -    ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ