ടിപ്പര്‍ ലോറിയൂടെ റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു KL-13 T7482

Posted on Thursday, November 10, 2022

ടിപ്പര്‍ ലോറിയൂടെ റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു KL-13 T7482