കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ KL-13-R-1374 നമ്പര്‍ ജീപ്പിന് ടയറുകള്‍(2) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Thursday, November 10, 2022

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ KL-13-R-1374 നമ്പര്‍ ജീപ്പിന് ടയറുകള്‍(2) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.