കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ KL-13-P-4633 നമ്പര്‍ ട്രാക്ടര്‍ ട്രെയിലര്‍ വാഹനത്തിന്റെ സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Monday, November 21, 2022

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ KL-13-P-4633 നമ്പര്‍ ട്രാക്ടര്‍ ട്രെയിലര്‍ വാഹനത്തിന്റെ സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.