കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ എഞ്ചിനീയറീംഗ് വിഭാഗം KL-13-Q-6036 നമ്പര്‍ BOLERO JEEP ന്‍റെ റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി അംഗീകൃത ഡീലര്‍മാരില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Saturday, May 6, 2023

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ എഞ്ചിനീയറീംഗ് വിഭാഗം KL-13-Q-6036 നമ്പര്‍ BOLERO JEEP ന്‍റെ റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി അംഗീകൃത ഡീലര്‍മാരില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.