എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് എ.സി കാര്‍ പ്രതിമാസവാടകയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വാഹന ഉടമകളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു .

Posted on Wednesday, February 7, 2024

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം  ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് എ.സി കാര്‍ പ്രതിമാസവാടകയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വാഹന ഉടമകളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു .