കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ഹെല്‍ത്ത് വിഭാഗം KL 13 T 8223 നമ്പര്‍ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ വാഹനത്തിന്‍റെ റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി  സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Thursday, March 30, 2023

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ ഹെല്‍ത്ത് വിഭാഗം KL 13 T 8223 നമ്പര്‍ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ വാഹനത്തിന്‍റെ റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി അംഗീകൃത ഡീലര്‍മാരില്‍ നിന്നും സ്പെയര്‍ പാര്‍ട്സുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.