കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - എടക്കാട് സോണല്‍ പരിധിയിലെ ആറ്റടപ്പ അര്‍ബന്‍ ഡയാലിസിസ് സെന്‍റര്‍ - വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള താല്‍ക്കാലിക നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

Posted on Friday, April 28, 2023

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - എടക്കാട് സോണല്‍ പരിധിയിലെ ആറ്റടപ്പ അര്‍ബന്‍ ഡയാലിസിസ് സെന്‍റര്‍ - വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള താല്‍ക്കാലിക നിയമനം സംബന്ധിച്ച്