കെ.പി പുരുഷോത്തമൻ, കെ.സി ലേഖ എന്നിവർക്ക് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആദരവ്

Posted on Thursday, December 9, 2021

 

 

 

image
കെ.പി പുരുഷോത്തമൻ, കെ.സി ലേഖ എന്നിവർക്ക്  കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആദരവ്
കെ.പി പുരുഷോത്തമൻ, കെ.സി ലേഖ എന്നിവർക്ക്  കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആദരവ്
കെ.പി പുരുഷോത്തമൻ, കെ.സി ലേഖ എന്നിവർക്ക്  കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ ആദരവ്