കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍-ചേലോറ പാര്‍ക്ക് -ഗാര്‍ഡ് നര്‍ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

Posted on Wednesday, April 5, 2023

കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍-ചേലോറ പാര്‍ക്കിലേക്ക്  ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഗാര്‍ഡ് നറെ നിയമിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്