കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -മരം-മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് കൊട്ടേഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Tuesday, May 16, 2023

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -മരം-മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് കൊട്ടേഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്