കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - അമൃത് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പടന്നപ്പാലം IMLD STP പ്ലാന്‍റിലേക്ക് 2 ജനറേറ്ററുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന്  ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Monday, May 22, 2023

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ - അമൃത് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പടന്നപ്പാലം IMLD STP പ്ലാന്‍റിലേക്ക് 2 ജനറേറ്ററുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന്  ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.