വാര്‍ഡ്‌ വിവരങ്ങള്‍

 

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍

വാര്‍ഡിൻറെ പേര്

1

പള്ളിയാമ്മൂല

2

കുന്നാവ്

3

കൊക്കേന്‍പാറ

4

പള്ളിക്കുന്ന്‍

5

തളാപ്പ്

6

ഉദയംകുന്നു

7

പൊടിക്കുണ്ട്

8

കൊറ്റാളി

9

അത്താഴക്കുന്നു

10

കക്കാട്

11

തുളിച്ചേരി

12

കക്കാട് നോര്‍ത്ത്

13

ശാദുലിപ്പള്ളി

14

പള്ളിപ്രം

15

വാരം

16

വലിയന്നുര്‍

17

ചേലോറ

18

മാച്ചേരി

19

പള്ളിപ്പൊയില്‍

20

കാപ്പാട്

21

എളയാവൂര്‍ നോര്‍ത്ത്

22

എളയാവൂര്‍ സൗത്ത്

23

മുണ്ടയാട്

24

എടചൊവ്വ

25

അതിരകം

26

കാപ്പിച്ചേരി

27

മേലെചൊവ്വ

28

താഴെചൊവ്വ

29

കിഴുത്തള്ളി

30

തിലാന്നൂര്‍

31

ആറ്റടപ്പ

32

ചാല

33

എടക്കാട്

34

ഏഴര

35

ആലിങ്കീല്‍

36

കീഴുന്ന

37

തോട്ടട

38

ആദികടലായി

39

കുറുവ

40

പടന്ന

41

വെത്തിലപ്പള്ളി

42

നീര്‍ച്ചാല്‍

43

അറക്കല്‍

44

ചൊവ്വ

45

താണ

46

സൗത്ത് ബസാര്‍

47

ടെമ്പിള്‍

48

തായെത്തെരു

49

കസാനക്കോട്ട

50

ആയിക്കര

51

കാനത്തൂര്‍

52

താളിക്കാവ്

53

പയ്യാമ്പലം

54

ചാലാട്

55

പഞ്ഞിക്കയില്‍