വിലാസം

കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍

പി.ബി നമ്പര്‍ 39

പിന്‍ - 670001

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല

കേരളം

 

ഫോണ്‍ : 0497 - 2700141

ഇ മെയില്‍ : kannurmunicipalcorporation@gmail.com